MŠ Mouchnice – šablony III.

Loga EU a MŠMT

Název projektu: MŠ Mouchnice – šablony III.
Číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017662
Zahájení realizace projektu: 1. 9. 2020
Ukončení realizace projektu: 31. 8. 2022
Délka realizace: 24 měsíců
Výše podpory: 221 080,00 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci Výzvy Výzva č. 02_20_080 Šablony III. Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí: personální podpora, rozvojové aktivity MŠ.
Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy, rozvoj v oblastech sociální integrace dětí a žáků prostřednictvím dočasné personální podpory – chůvy, rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky.

Zvolené šablony:

Chůva – personální podpora MŠ: Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – chůvu mateřským školám, které integrují do dětského kolektivu dvouleté děti. Personální podporu – chůvu je možné poskytnout pouze do doby nabytí účinnosti § 5 odst. 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb. Chůva v mateřské škole bude pomáhat pedagogickému pracovníkovi s péčí o dvouleté děti, a to zejména v oblasti sebeobsluhy dítěte, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a individuálních potřeb dítěte. Mateřská škola může šablonu využít za podmínky, že v ní budou integrovány alespoň dvě dvouleté děti, které dovrší věku tří let nejdříve ve 2. pololetí školního roku, během kterého děti do mateřské školy nastoupí. Dvě dvouleté děti musí být v mateřské škole zapsány po celou dobu realizace aktivity.

Projektový den ve výuce: Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí, podpoře individuálního přístupu k dětem a práci s heterogenní skupinou. Projektová výuka bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí dětí spadajících do jednoho z následujících tří témat: polytechnické vzdělávání a/nebo environmentální vzdělávání a/nebo podpora podnikavosti, kreativity a logického myšlení.